"Zorg, Passie en Aandacht"

Betalingsvoorwaarden

Tandartspraktijk H. van Huizen V.O.F.

 1. Deze betalingsvoorwaarden gelden voor de tandheelkundige zorg die wordt verleend in de praktijk van Tandartspraktijk H van Huizen V.O.F., verder zorgverlener genoemd. De betalingsvoorwaarden maken deel uit van de behandelovereenkomst en zijn onlosmakelijk verbonden met de algemene voorwaarden.

 2. In deze betalingsvoorwaarden wordt in voorkomende gevallen onder patiënt tevens diens wettelijke vertegenwoordiger of diens gemachtigde verstaan.

 3. De kosten van de behandelingen worden berekend overeenkomst de geldende tarievenlijst, zoals deze door de Nederlandse Zorgautoriteit ( NZa) is vastgelegd en gepubliceerd.

 4. Wanneer de patiënt is verhinderd voor een afspraak dient deze uiterlijk 24 uur van te voren te worden afgezegd. Zegt de patiënt de afspraak niet of niet tijdig af, dan kan de zorgverlener de gereserveerde tijd of 100% van de behandeling in rekening brengen. Dit is wettelijk vastgelegd.

 5. In geval van een behandeling waarvan de NZa voorschrijft dat er vooraf een prijsopgave (begroting) wordt gedaan, doet de zorgverlener vooraf een prijsopgave (begroting). De patiënt wordt geïnformeerd in geval van complicaties tijdens de behandeling, overschrijding van de behandelduur en/of overschrijding van de begroting met meer dan 15%. De voor een behandeling orthodontie geschatte behandelduur is slechts informatief en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

 6. Eventuele vragen over de rekening dient de patiënt binnen 14 dagen na de notadatum tot de zorgverlener te richten. Voor onafhankelijk advies en voorlichting op tandheelkundig terrein kan de patiënt desgewenst contact opnemen met het Tandheelkundig Informatiepunt ( TIP ), tel. 0900 202 5012 ( betaald servicenummer)

 7. De kosten van de behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger. Een patiënt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van zijn behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk heeft bevestigd dat hij/zij de kosten voldoet.


Betalingstermijn en sancties


 1. De patiënt dient de rekening binnen 14 dagen na de notadatum te voldoen. Op de vijftiende dag volgt een herinnering. Deze termijn geldt ook indien de patiënt de rekening door zijn zorgverzekeraar rechtstreeks aan de zorgverlener laat betalen.

 2. Indien de patiënt niet binnen14 dagen na notadatum heeft betaald , is hij/zij in verzuim zonder dat daartoe nadere ingebrekestelling is vereist. De patiënt ontvangt dan een eerste betalingsherinnering.

 3. Indien de patiënt de eerste betalingsherinnering niet binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering heeft betaald, is de zorgverlener gerechtigd aanmaningskosten in rekening te brengen. U ontvangt dan een tweede betalingsherinnering met de bijkomende aanmaningskosten van 40,-.Deze dient u tezamen met uw factuur in zijn geheel te voldoen. Vanaf dat moment is de patiënt per maand of een gedeelte daarvan de wettelijke rente verschuldigd, berekend over de periode van verzuim.

 4. Heeft u niet aan uw betalingsverplichting voldaan, dan wordt u doorgezet naar ons incassobureau. Tevens vragen wij u dan ook iedere behandeling per direct in de praktijk af te rekenen.

 5. Alle gerechtelijke en / of buitengerechtelijke incassokosten , die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor rekening van de patiënt. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld conform het Besluit Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. BTW die in verband met incassowerkzaamheden aan de zorgverlener in rekening wordt gebracht , zal worden doorberekend aan de patiënt.

 6. Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudste openstaande schuld(en)

 7. Bij betalingsachterstand is de zorgverlener gerechtigd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand , de noodzaak tot tandheelkundige behandeling of spoedeisendheid zich hiertegen verzet.

 8. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de patiënt een formele klacht indient over de rekening en/of de behandeling, tenzij de zorgverlener instemt met opschorting van de betalingsverplichting.

 9. De betalingsverplichting vervalt niet doordat de patiënt de behandelovereenkomst opzegt of hij de zorgverlener verzoekt om aan de behandeling gerelateerde informatie en zaken aan een ander over te dragen

 10. Indien enig bepaling van deze betalingsvoorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Deze betalingsvoorwaarden zijn op 28 augustus 2020 door Tandartspraktijk H. van Huizen V.O.F. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66360307